Šta je otpad?

Šta je otpad? Koje vrste otpada postoje?

sta je otpad
Stefan Arbinja, Ruma

Otpad je svaki predmet ili material koji po merilima vlasnika više nije za dalju upotrebu.

Dolaskom modernog društva otpočete su drastične promene u načinu življenja, navikama i potrebama ljudi što je dovelo do toga da generisanja otpada neprekidno raste. Povećanje količina otpada je direktna posledica ubrzanog industrijskog razvoja i povećanja broja stanovnika. Kroz godine sastav otpada se menjao, što je značajno uticalo na prirodnu sredinu. Da bi se smanjio negativan ekološki uticaj otpada na prirodu  osmisljen je niz procesa upravljanja  otpadom.

Klasifikacija otpada

Postoje četiri osnovne podele otpada i to na osnovu sastava, agregatnog stanja, mesta nastanka i toksičnosti.

Prema sastavu otpad delimo na: staklo, plastiku, drvo, gume, papir i karton, limenke, organski otpad, ulja, električni i elektronski otpad, otpadna ulja i maziva, jalovina.

Po agregatnom stanju se deli na kruti, tečni i gasoviti otpad.

Na osnovu mesta nastanka prepoznajemo sledeće vrste otpada: komunalni, industrijski, poljoprivredni, ambalažni, građevinski, medicinski i životinjski otpad…

Otpad po Zakonu o upravljanju otpadom može biti:

  1. komunalni otpad (kućni otpad);
  2. komercijalni otpad;
  3. industrijski otpad.

Komunalni otpad je otpad iz domaćinstava (kućni otpad), kao i drugi otpad koji je zbog svoje prirode ili sastava sličan otpadu iz domaćinstva.

Komercijalni otpad je otpad koji nastaje u privrednim subjektima, institucijama i drugim organizacijama, koje se u celini ili delimično bave trgovinom, uslugama, kancelarijskim poslovima, sportom, rekreacijom ili zabavom, osim otpada iz domaćinstva i industrijskog otpada.

Industrijski otpad je otpad iz bilo koje industrije ili sa lokacije na kojoj se nalazi industrija, osim jalovine i pratećih mineralnih sirovina iz rudnika i kamenoloma.

Otpad  u zavisnosti od opasnih karakteristika koje utiču na zdravlje ljudi i životnu sredinu, može biti:

  1. inertni;
  2. opasan;
  3. neopasan.

Inertni otpad je otpad koji nije podložan bilo kojim fizičkim, hemijskim ili biološkim promenama. On se ne rastvara, ne sagoreva ili na drugi način fizički ili hemijski reaguje, nije biološki razgradiv ili ne utiče nepovoljno na druge materije sa kojima dolazi u kontakt na način koji može da dovede do zagađenja životne sredine ili ugrozi zdravlje ljudi.

Opasan otpad je otpad koji po svom poreklu, sastavu ili koncentraciji opasnih materija može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Neopasan otpad je otpad koji nema karakteristike opasnog otpada.