Šta je reciklaža

Reciklaža je proces koji obuhvata: sakupljanje, izdvajanje, preradu otpada i izradu novog proizvoda. Otpad treba razdvajati na mestu nastanka prema vrstama otpada, jer samo odvojeno sakupljeni otpad može se iskoristiti.
Reciklažom se obezbeđuje ponovno korišćenje otpadnih materijala.


U recikliranju se primenjuju tri osnovna principa – tri slova R (RRR):
R – reduce – smanjiti
R – reuse – ponovo koristiti
R – recycle – reciklirati


Više od 38 različitih hemijskih elemenata se može pojaviti kao priozvod procesa reciklaže elektronskog otpada i oni se moraju uništiti u posebnim postrojenjima.
Komponente, televizori, video rekorderi, stereo oprema, mobilni telefoni, drugi ručni uređaji i računarske komponente (EE otpad) sadrže vredne elemente i supstance pogodne za regenerisanje, uključujući olovo, bakar i zlato.

RECIKLAŽOM SE POSTIŽU SLEDEĆI CILJEVI:

  • Štednja sirovinskih resursa (svi materijali potiču iz prirode i ima ih u ograničenim količinama)
  • Štednja energije (nema trošenja energije u primarnim procesima, kao ni u transportu koji te procese prati a dobija se dodatna energija sagorevanjem materijala koji se ne recikliraju)
  • Zaštita životne sredine (otpadni materijali degradiraju životni ambijent, pa se reciklažom štiti životna sredina)
  • Otvaranje novih radnih mesta (procesi u reciklaži materijala podrazumevaju ulaganje znanja i rada, što stvara potrebu za radnim mestima).

MATERIJALI KOJI SE RECIKLIRAJU
U pogledu mogućnosti ponovnog iskoršćenja, materijali mogu biti:

  • Reciklabilni – mogu se iskoristiti ponovnim vraćanjem u proces proizvodnje
  • Nereciklabilni – ne mogu se vratiti u proces i koriste se za dobijanje energije – spaljivanjem ili se na ekološki bezbedan način skladište